หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการบริการที่ดี มากมีการศึกษา รักษาประเพณีและวัฒนธรรม

โครงสร้าง

โครงสร้างและขบวนการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เป็น  อบต.ขนาดกลางพิเศษ    ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  แต่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  โดยแยก โครงสร้างของส่วนราชการ  ออกดังนี้
๑        โครงสร้างของสำนักปลัด

-          งานบริหารงานทั่วไป

-          งานนโยบายและแผน

-          งานกฎหมายและคดี

-          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒       โครงสร้างกองคลัง

-          ฝ่ายการเงินและบัญชี

-          ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-          ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓       โครงสร้างกองช่าง

-          ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

-          ฝ่ายโยธา

-          ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

-          ฝ่ายผังเมือง
๔       โครงสร้างส่วนสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

-          งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-          งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-          งานรักษาความสะอาด

-          งานบริการสาธารณสุข

-          งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕       โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนะธรรม

-          งานบริการศึกษา

-          งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรรม

-          งานกิจการโรงเรือน
๖       โครงสร้างส่วนสวัสดิ์การสังคม

-          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-          งานสังคมสงเคราะห์

-          งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี