หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
Hacked By CaptainSmok3r

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการบริการที่ดี  มากมีการศึกษา รักษาประเพณีและวัฒนธรรม  ผลสำเร็จหลักที่จะส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ได้การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่จำนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
          วิสัยทัศน์จะเป็นสิ่งที่โน้มน้าวการพัฒนาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากทุกภาคทุกฝ่ายอย่างกระตือรือล้น
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ  และการมีส่วนร่วม

๑.  เข้ากลุ่มกิจกรรม  องค์กรประชาชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ
     ประชาชน      เข้ามาพึ่งส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรการบริหารส่วนตำบล  
     “ บ้านเมืองน่าอยู่  ด้วยการบริการจัดการที่ดี  และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสังคม      
      โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข ”  
๒.  การจัดทำแผนพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วม  ยึด  “ ประชาชน ”  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา    
     โดยประชุมเวทีชาวบ้านสำรวจความต้องการของประชาชนในตำบล  พร้อมทั้งให้ประชาชน  
     เสนอแผนงานโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล  
     เพื่อให้แผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำขึ้น  ตรงกับปัญหาและความตรง
     การที่แท้จริงของประชาชนในตำบลภายใต้ความคิดที่ว่า  อบต.เล็ก  ประชาชนใหญ่
๓.  เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น  ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยยึดความถูกต้อง
     เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๔.  เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในตำบล  “ เน้นบริการ  ประสานการพัฒนา  
     แก้ไขปัญหาความยากจน  นำผู้คนสู่คุณธรรม ”
๑.        ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  “ คนมีการศึกษาและวินัย  ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม  ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”
          กระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
๑.  การชี้แจ้งทำความเข้าใจการจัดทำวิสัยทัศน์
๒.การสรุปข้อมูลปัญหา  ความต้องการ  ศักยภาพปัจจัยในการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗

๑.     ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
๒.    มาตรฐานของคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
๓.    การบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
๔.    สังคมมีระเบียบ  ปลอดอาชญากรรม
๕.    การสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับ
๖.     ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
๗.    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
๘.    มีมาตรฐานการบริหารและการบริการในระดับสากล
         
ภารกิจหลัก

๑.     สร้างความประทับใจสูงสุดแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
๒.    สร้างคุณภาพทุกชีวิตให้เกิดขั้นต่ำของระดับความจำเป็นพื้นฐานแก่การดำรงชีพ
๓.    ส่งเสริมระบบการผลิตที่สะอาดและไร้สารพิษ
 
พันธ์กิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑.      การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒.    การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ  การพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๓.     การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการอำนวยความยุติธรรม
๔.     การพัฒนาเมืองน่าอยู่  โดยโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕.     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
๖.      การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และปกครอง
๗.     การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงขบวนการบริหารการเงินการคลัง  ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่  และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น
๘.     การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
๙.      ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
๑๐.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลป์วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๑๑.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๒.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๓.ส่งเสริมการปรับปรุงการมีส่วนร่วม  และความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
๑๔.ส่งเสริมให้เกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และเพิ่มการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยคอกให้มากขึ้น  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
 
เป้าประสงค์การพัฒนาตำบล

๑.     เพื่อสร้างสรรค์  อบต.  ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลย์แห่งวิถีชีวิตชนบท
๒.    เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสการศึกษา  การบริการสังคม  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และทักษะในประกอยอาชีพ อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน
๓.    เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ  อบต.  ให้มีความมั่นคง  มีทรัพยากร  การเงิน  ครอบคลุมการพัฒนามาทุกด้าน  ทั้งการพัฒนาคน  การพัฒนาเมือง  และการพัฒนาการบริการ
๔.    เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิต  เพิ่มคุณภาพของการผลิต  ลดความเสี่ยงในเรื่องราคาผลิตทางการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  และสามารถ พึ่งตนเองได้
๕.    เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิต  เพิ่มคุณภาพชีวิต  ลดความเสี่ยงในเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น  และสามารถพึ่งตนเองได้
๖.     เพื่อให้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดย่อม  และอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีมาตรฐานสากล  สามารถส่งไปจำหน่ายในตลาดทั่วไปได้  ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
๗.    เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน  ชุมชนของตนเองได้  โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกชุมชนและเงินทุนนอกระบบ  หรือพึ่งน้อยที่สุด
๘.    เพื่อให้เครือข่ายองค์การชุมชนทุกระดับมีความเข้มแข็ง  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
๙.     เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญด้านการพาณิชย์มากขึ้น
๑๐. เพื่อให้ตลาดภายในและภายนอกท้องถิ่น   รองรับผลิตภัณฑ์ของประชาชน
๑๑. เพื่อให้การคมนาคมขนส่งสะดวก  และประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน
๑๒.เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มีน้ำประปาที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ
๑๓.   เพื่อให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทมีโทรศัพท์ใช้อย่างเพียงพอ      เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  และได้ประโยชน์สูงสุด
๑๔.   เพื่อให้ประชาชนรู้จักการบำรุงรักษาดิน  และใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๕.   เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูง  เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  และสามารถนำความรู้        ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
๑๖.    เพื่อให้ศาสนาทุกศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของสังคม  และเสริมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง  เป็นสังคมคุณภาพอย่างแท้จริง
๑๗.  เพื่อให้วัฒนะธรรมและประเพณีอันดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคม และเสริมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง  
๑๘.  เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูพัฒนา  และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  อย่างจริงจัง
๑๙.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๒๐.   เพื่อให้สมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทยได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่อง  ซึ่งจะลดภาระของประเทศที่ต้องเสียเงินตราให้ต่างประเทศในการซื้อยารักษาโรคจากต่างประเทศได้เป็น นวนมาก
๒๑.  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒๒.เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดทั้งหมด  หรือให้มากที่สุด
๒๓.เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด  อบายมุข  และความไม่สงบเรียบร้อยต่าง ๆ
๒๔.เพื่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
๒๕.เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม  อบายมุข  ยาเสพติด  และความไม่สงบเรียบร้อยต่าง ๆ
๒๖.เพื่อให้การเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นพัฒนามากยิ่งขึ้น  เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒๗.เพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับผลประโยชน์จากผลของการพัฒนาการเมือง
๒๘.เพื่อให้สังคมส่วนรวมมีความเข้มแข็ง  มั่นคง  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม  จาก ผลการพัฒนาการเมือง
๒๙.  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  พัฒนา  และถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างคุ้มค่าที่สุด
๓๐.เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่มนุษย์น้อยที่สุด
๓๑.   เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม