หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

ข้อมูล ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >>  http://kampoo.go.th/portal/index.php?module=stractur
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://kampoo.go.th/portal/index.php?module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> http://kampoo.go.th/portal/index.php?module=amnat
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> 
O5 ข้อมูลการติดต่อ >> http://kampoo.go.th/portal/index.php?module=about
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://kampoo.go.th/portal/index.php?module=kotkra
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A  >> 
O9 Social Network >> 

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> 
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> 

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> 
O17 E-Service >> 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://kampoo.go.th/portal/index.php?module=news&cat=18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น>> 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>>