หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
Hacked By CaptainSmok3r

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 087-2223023

 • thumbnail

  นางสิริญญา สุคำภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 0981933024

 • thumbnail

  พันจ่าเอกเทวิน พันธ์ุงาม

  หัวหน้าสำนักปลัด 0898263306

 • thumbnail

  นายชาญชัย นาชัยสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 089-941-2664

 • thumbnail

  นางสิริญญา สุคำภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 0981933024

 • thumbnail

  นางอรวรรณ ยอดสนิท

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 087-473-5845

 • thumbnail

  นางทิพวัลย์ คำแสนพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 080-416-5698