หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 087-2223023

 • thumbnail

  นางกฤษณา คำพมัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 084-0255942

 • thumbnail

  นาวสาวสุภาวดี กะตะศิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสุพัตรา ขัตโล

  ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดบ้านหนองผือ

 • thumbnail

  .........................

  ...................................

 • thumbnail

  นางสมลักษณ์ ลาภเจริญ

  ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดโสมนัส

 • thumbnail

  นางสุวาส สีทาสี

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดราษฎร์บูรณะ

 • thumbnail

  นางศรีสาคร สิมมาลา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดรัตนมานิตย์

 • thumbnail

  นางอุดม สีโพธิ์ทา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดโสมนัส