หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางอรวรรณ ยอดสนิท

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 087-473-5845

 • thumbnail

  นางกฤษณา คำพมัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 084-0255942

 • thumbnail

  นาวสาวสุภาวดี กะตะศิลา 064-884-5624

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสุพัตรา ขัตโล 087-854-0206

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศพด.วัดบ้านหนองผือ

 • thumbnail

  นางจรุณี หลาบสีดา 094-908-9279

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศพด.วัดรัตนมานิตย์

 • thumbnail

  นางสมลักษณ์ ลาภเจริญ 084-618-0118

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศพด.วัดโสมนัส

 • thumbnail

  นางนีรนุช หินไชยศรี061-935-1165

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศพด.วัดโสมนัส

 • thumbnail

  นางศรีสาคร สิมมาลา 090-946-2309

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดรัตนมานิตย์

 • thumbnail

  นางนงนุช แสงสุริยา 093-219-8047

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดราษฎร์บูรณะ

 • thumbnail

  นางศุภลักษณ์ เยรัมย์ 081-171-7388

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดบ้านหนองผือ