หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นายอภิชาติ นารถสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวกัลญา เวียงคำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางศิริสุดา พิริยะวิไล

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนงลักษณ์ คำมี

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ ทับแสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางทิพย์ วิชาจารย์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน