หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
Hacked By CaptainSmok3r

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสิริญญา สุคำภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 0981933024

 • thumbnail

  นางสาวกัลญา เวียงคำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 086-2359775

 • thumbnail

  นางศิริสุดา พิริยะวิไล

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 081-9543629

 • thumbnail

  นางนงลักษณ์ คำมี

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 083-5613313

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ ทับแสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 090-5893129

 • thumbnail

  นางทิพย์ วิชาจารย์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 098-364-3866