หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 087-2223023

 • thumbnail

  พ.จ.ท.สุนทร วีเงิน

  รองปลัดอบต.ก้ามปู 097-978-6746

 • thumbnail

  พันจ่าเอกเทวิน พันธ์ุงาม

  หัวหน้าสำนักปลัด 0898263306

 • thumbnail

  พันจ่าเอกไพโรจน์ โยชน์ด้วง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 0952275734

 • thumbnail

  นางสำรวญ บุญประกอบ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 087-073-0746

 • thumbnail

  นางสาวยวนจิตร ปะโกสันตัง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 095-168-8532

 • thumbnail

  นางณัฐกฤตา ขันชมพู

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 093-468-2229

 • thumbnail

  นางสาวแก้ว โยไทยหาญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 096-6085719

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร อุประวงษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 089-569-2587

 • thumbnail

  นายอำนาจ ชัยบัว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสุริยา ปะติกานัง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสมัย โพธิ์เงิน

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายพรพิทักษ์ กลับสุข

  พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • thumbnail

  นางพิน คุ้มไพทูลย์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายทองสา สีทาสี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ