หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 087-2223023

 • thumbnail

  นางสิริญญา สุคำภา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 0981933024

 • thumbnail

  พันจ่าเอกเทวิน พันธ์ุงาม

  หัวหน้าสำนักปลัด 0898263306

 • thumbnail

  พันจ่าเอกไพโรจน์ โยชน์ด้วง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 0952275734

 • thumbnail

  นางสำรวญ บุญประกอบ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 087-073-0746

 • thumbnail

  นางสาวยวนจิตร ปะโกสันตัง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 095-168-8532

 • thumbnail

  นางสาวชมภูนุช สัตบุตร

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางณัฐกฤตา ขันชมพู

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 093-468-2229

 • thumbnail

  นายอดิศร สร้อยสน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 093-535-1210

 • thumbnail

  นายประพันธ์ มาบิดา

  นิติกร ปฏิบัติการ 082-539-8599

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร อุประวงษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 089-569-2587

 • thumbnail

  นายอำนาจ ชัยบัว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสุริยา ปะติกานัง

  พนักงานดับเพลิง 098-601-0053

 • thumbnail

  นายสมัย โพธิ์เงิน

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางพิน คุ้มไพทูลย์

  แม่บ้าน 093-550-8753

 • thumbnail

  นายพรพิทักษ์ กลับสุข

  พนักงานขับรถดับเพลิง 095-148-3342

 • thumbnail

  นายเกียรติ ทองทิพย์

  ภารโรง 066-142-0883

 • thumbnail

  นายทองสา สีทาสี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ