หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 • thumbnail

  นายพุทธา ภาควรรธนัย

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 • thumbnail

  พันจ่าเอกเทวิน พันธ์ุงาม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  พันจ่าเอกไพโรจน์ โยชน์ด้วง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสำรวญ บุญประกอบ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวยวนจิตร ปะโกสันตัง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางณัฐกฤตา ขันชมพู

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวแก้ว โยไทยหาญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร อุประวงษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายอำนาจ ชัยบัว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนัฐพล แสนมี

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสุริยา ปะติกานัง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสมัย โพธิ์เงิน

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายพรพิทักษ์ กลับสุข

  พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวดี รุดโถ

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางพิน คุ้มไพทูลย์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายทองสา สีทาสี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ