หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ผ้าไหมเลอค่า งามตาเครื่องจักสาน ข้าวหลามรสหอมหวาน เชี่ยวชาญงานบายศรี

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายอุดม รุดโถ 094-904-1636

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 • thumbnail

  นายวิทยา ภาภิรมย์ 096-741-8182

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 • thumbnail

  นายหวัด เหมาเสนียด 089-273-9455

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายเกษม แก้วอาจ 094-758-0248

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมัย แสงสุดสี 081-749-2079

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางดวงจันทร์ คุ้มเดช 080-7240695

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสงวน กลับสุข 089-597-9792

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายภานุพงศ์ วงษ์ชารี 083-696-8700

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางจันทร์เพ็ญ บุญเฮ้า 099-154-734-9

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางรจนา กิจสวน 097-193-8389

  สมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายวิหาร ทองนาค 082-128-5918

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายบุญหา สร้อยโชติ 099-169-1721

  สมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายทองแดง บัวพันธ์ 093-925-7207

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นางอำไพ พิมพ์สุวรรณ 061-207-3863

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นางสาวจิราภา ศิริวงษ์ 094-289-8175

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายคมสันต์ เกษร 087-129-2188

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นายอาคม ยังจันทร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู หมู่ที่ 17